Vad är depression och vad är nedstämdhet?

Man bör skilja mellan den nedstämdhet som hör livet till och klinisk depression. Det är naturligt att reagera med sorg och nedstämdhet när vi drabbas av förluster, sjukdom, arbetslöshet etc.

Med depression menar man att stämningsläget är sänkt större delen av dagen och att mycket av det som brukar intressera en inte gör det längre.

Depression är en sjukdom och diagnos ställs av läkare, psykoterapeut. Den kan vara mild, måttlig eller svår. Vissa kriterier ska givetvis vara uppfyllda men det är du själv som har symtomen som kan avgöra hur mycket du påverkas av dem.

Hur vanligt är det?

Depression är ett mycket vanligt tillstånd. Nästan var femte person hamnar någon gång under livet i en depression. Det är fler kvinnor än män som drabbas.

Det finns undersökningar som visar att skillnaderna kan bero på att depression yttrar sig på olika sätt för kvinnor och män och att man är sämre på att upptäcka och klassificera depression hos män. Även att vi skiljer oss åt biologiskt och en mängd sociala faktorer som kan förklara skillnader.

För de flesta är depression en enstaka period, som kan följas av en eller några få episoder men för några kan depressionen bli långvarig. Vid upprepade depressioner ser man även att det går kortare och kortare tid mellan depressionerna och det är viktigt att man får behandling för att minska antalet och minska risken för att depressionen blir svår.

Kognitiv beteende terapi

Depressionsbehandling inom KBT fokuserar mycket på att förändra de beteenden och tankar som vidmakthåller problematiken. Detta handlar till stor del om att bryta destruktiva mönster av passivitet och därigenom hitta nya aktiva sätt att hantera depressionen.

Det handlar om beteendeaktivering; att hjälpa personen att ”komma igång” och göra det som personen i alla fall tidigare mått bra av och intresserat sig för eller hitta nya aktiviteter och återgå till ett mer aktivt och socialt liv.

Man arbetar även med de negativa tankarna personen har, att göra personen medveten om vilka tankar som gör henne/honom nedstämd, att lära personen att granska tankar och förändra dem till att vara mer realistiska.

Till sist, när de akuta depressiva symtomen lindrats, kan arbetet inriktas på att klargöra vilka inre scheman/grundantaganden (dvs. våra ”glasögon” genom vilka vi ser världen, antagande om hur vi ska vara) personen har och på att förändra dessa så att sårbarheten för depression i framtiden ska minska.

Kognitiv beteendeterapi utgår ifrån att tankar, beteenden och känslor påverkar varandra. Om man kan förändra beteenden och tankar så kan det förändra känslorna som i sin tur leder till en förändring i sättet att tänka och bete sig.


Behandling erbjuds både individuellt och i grupp

Upplägg på behandling ser i stort sett lika ut i individuell behandling som i gruppbehandling:

Beteendeaktivering – komma igång med aktiviteter som gynnar ditt välmående

Kognitivt fokus – arbete med hur tankarna påverkar dig, information om depression mm

Sömn – kartlägga sömnen och förbättra den med vissa tekniker

Mindfulness & ACT – arbeta med att vara mer närvarande i nuet

Vidmakthållandeplan – hur man fortsätter hålla i sina nya kunskaper


Fördelen med individuell behandling är att man kan gå djupare in i detaljer mot i grupp. Nackdelen är att man går miste om att få ta del av hur andra människor med liknande problem har det och man missar även den stöttning som en grupp kan ge.

Nedstämdhet är en vanlig känsla som kan påverka vår fysiska och mentala hälsa. 

Här är några korta råd som kan hjälpa dig att hantera nedstämdhet:

Ha realistiska förväntningar: Ha realistiska förväntningar på dig själv och andra. Det är okej att inte vara perfekt och att göra misstag.

Ta hand om dig själv: Se till att du äter hälsosamt, motionerar regelbundet och får tillräckligt med sömn.

Hitta stöd: Prata med någon du litar på, som en vän eller familjemedlem, om dina känslor. Du kan också söka stöd från en professionell terapeut.

Undvik att isolera dig själv: Försök att undvika att isolera dig själv och ta del av sociala aktiviteter även om du inte känner för det.

Gör något du tycker om: Gör något du tycker om och som ger dig glädje, som att lyssna på musik, läsa en bok eller träffa en vän.

Utmana dina negativa tankar: Försök att utmana dina negativa tankar genom att tänka på positiva saker som har hänt under dagen eller genom att skriva ner vad du är tacksam för.

Sök hjälp om nedstämdheten fortsätter: Om nedstämdheten fortsätter och påverkar ditt dagliga liv, sök hjälp från en läkare eller en terapeut som kan hjälpa dig att hitta en lämplig behandling.


Deppig, arg!